Privacybeleid

We hechten veel belang aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacybeleid informeren wij u welke gegevens wij wanneer en om welke reden opslaan. Bovendien zullen wij u informeren over uw rechten en u verdere wettelijk verplichte informatie verstrekken.


1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Deze informatie over privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:

W. Zerres GmbH & Co. KG,
Mülgaustraße 322 – 324, 41238 Mönchengladbach
Telefoon: 02166 919 - 300
E-mail: info@zerres.com


2. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Voor alle vragen over gegevensbescherming kunt u ook altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze is via volgende gegevens bereikbaar:

Pascal Riske
Ristke-IT GmbH
Keldenicher Straße 23
50389 Wesseling
Telefon: 02236 / 331 07 45
E-Mail: datenschutz@zerres.com


3. VERZAMELEN EN OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN AARD EN DOEL VAN HUN GEBRUIK

Bij het bezoeken van onze website

bij het oproepen van onze website www.zerres.com, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot automatische verwijdering:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • datum en tijd van de toegang,
 • naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • website, van waaruit de toegang gebeurt (URL verwijzer),
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het waarborgen van een vlotte verbinding van de website
 • het waarborgen van een vlot gebruik van onze website
 • evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1 letter f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken. Daarnaast gebruiken we cookies bij het bezoek van onze website. Verdere toelichtingen hierbij vindt u onder het nummer 5 van dit privacybeleid.

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Indien u, overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 letter a AVG, uitdrukkelijk hebt ingestemd, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief is het opgeven van een e-mailadres voldoende.

De uitschrijving is op elk moment mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw verzoek om u uit te schrijven ook te allen tijde via e-mail naar info@zerres.com sturen.

Bij gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Daarbij is het opgeven van een geldig e-mailadres noodzakelijk, zodat we weten van wie het verzoek afkomstig is en om het te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd na het voltooien van het verzoek door u.


4. DOORSTUREN VAN GEGEVENS

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld, vindt niet plaats.

We geven uw persoonlijke gegevens alleen aan derden door als:

 • u overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 letter a AVG, uitdrukkelijk hiermee hebt ingestemd,
 • de overdracht volgens art. 6 lid 1 zin één letter F AVG nodig is voor het laten gelden, het uitoefenen of de verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend legitiem belang hebt bij het niet overdragen van uw gegevens,
 • voor het geval dat er voor de overdracht volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter c AVG een wettelijke verplichting bestaat, en
 • dit wettelijk toegestaan is en volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter b AVG nodig is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u.

5. COOKIES

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw apparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In de cookie wordt informatie opgeslagen, die resulteert uit de context met het specifiek gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk kennis hebben van uw identiteit.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's op onze website hebben bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de bruikbaarheid te verbeteren, die gedurende een specifieke periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze services te gebruiken, ontvangt u automatisch een melding dat u al bij ons bent geweest en welke invoer en instellingen u hebt aangebracht, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

De hierdoor verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doelen nodig om onze legitieme belangen en de belangen van derden te verdedigen volgens art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of er altijd een kennisgeving verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan er evenwel toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.


6. RECHT OP INFORMATIE, INTREKKING EN TEGENSPRAAK

U hebt het recht:

 • om volgens art. 15 AVG informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonsgerelateerde gegevens. Ze kunnen met name informatie verstrekken over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, het recht op rectificatie, annulering, beperking van verwerking of verweer, het bestaan van een recht op bezwaar, de oorsprong van uw gegevens, indien ze niet bij ons verzameld werden, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, in voorkomend geval, significante informatie over uw gegevens op te vragen;
 • in overeenstemming met art. 16 AVG onmiddellijk de correctie van onjuiste gegevens of de vervollediging van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, te eisen;
 • volgens art. 17 AVG de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen, tenzij de verwerking voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of geldigmaking, uitoefening of verdediging van juridische claims is vereist;
 • volgens art. 18 AVG de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, in zoverre u de juistheid van uw gegevens bestrijdt, de verwerking onwettigis, maar u hun verwijdering weigert en wij de gegevens niet meer nodig hebben, omdat u ze nodig hebt voor de geldigmaking, uitvoering of verdediging van rechtsvorderingen of u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking aangetekend hebt;
 • volgens art. 20 AVG uw persoonsgegevens, die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • volgens art. 7 lid 3 AVG uw eenmaal meegedeelde instemming tegenover ons op een willekeurig moment te herroepen. Als gevolg hiervan mogen we niet langer doorgaan met de gegevensverwerking op basis van deze toestemming en
 • volgens art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werk of met ons hoofdkantoor.
 • HERROEPINGSRECHT - In zoverre uw persoonlijke gegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 letter f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, voor zover er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar is gericht tegen direct mailing. In het laatste geval hebt u een algemeen herroepingsrecht dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat een specifieke situatie wordt vermeld.

Wilt u van uw herroepings- of bezwaarrecht gebruik maken, dan volstaat een e-mail aan info@zerres.com.

Neem contact met ons op of met onze functionaris voor gegevensbescherming onder de bovengenoemde contactgegevens, als u uw claim op informatie, correctie of verwijdering van uw opgeslagen persoonlijke gegevens tegen ons wilt geldend maken of om een gegeven toestemming voor het verzamelen, verwerken en/of gebruik van persoonlijke gegevens te herroepen.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming:


7. ACTUALITEIT EN WIJZIGING VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is actueel geldig en heeft de status van januari 2020.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarvan of vanwege gewijzigde wettelijke of regelgevende vereisten, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Het huidige privacybeleid kan op elk moment door u worden bekeken en afgedrukt op de website https://zerres.com/nl/gegevensbescherming.


ZERRES Home

Contact

Graag geven we u advies bij al uw vragen.

Carrière

Zerres, de specialist in broeken sinds 1919.

Om de website en diensten voor u te optimaliseren, worden er cookies gebruikt. Door de website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gegevensbescherming
Ok